LaTAIA asociācija

Galvenā informācija

Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija (LaTAIA) tika dibināta 1996. gada 9.februārī. Asociācijas biedri ir Latvijas lielākie transporta uzņēmumi un izglītības iestādes.
Asociācijas galvenais darbības virziens ir transporta nozares projektu īstenošana, loģistikas sistēmu veidošana reģionālā līmenī, mūsdienu navigācijas un informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana transporta monitoringa pielietojumos, kā arī atbalsts izglītības iestādēm transporta nozares izglītības programmu izstrādē.
Uz šo brīdi asociācija pārstāv Latvijas valsts un vietējo uzņēmumu intereses starptautiskos projektos, konferencēs un simpozijos.
LaTAIA piedāvātie servisi iekļauj: starptautisku projektu sagatavošanu un realizāciju, konferenču organizāciju, izglītojošo semināru rīkošanu, mācību kursu un metodisko materiālu izstrādi, palīdzību investīciju piesaistē, kā arī konsultēšanu ar transporta nozari saistītos jautājumos.
Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija veic konsultēšanas projektus, tādus kā nacionālo un starptautisko projektu sagatavošana, konsultēšanas piedāvājumu izstrāde Eiropas-Āzijas tranzīta jautājumos, kā arī Krievijas-Eiropas transporta pakalpojumu tirgus uzraudzība.

Mērķi un uzdevumi

Mērķis – sekmēt Latvijas Republikas transporta nozares ilgspējīgu attīstību, tās potenciāla sekmīgu izmantošanu un integrāciju Eirāzijas transporta sistēmā, veicot un koordinējot pētniecisko un izglītības darbu, ka arī nepieciešamos organizatoriskos pasākumus sadarbībā ar transporta nozares iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un speciālistiem Latvijā un ārvalstīs.

  • Sekmēt un organizēt izglītības un pētījumu izvēršanu Latvijas transporta sistēmas attīstībai un starptautiskajai integrācijai.
  • Veicināt transporta nozares administratīvo, akadēmisko un profesionālo resursu efektīvu un koordinētu izmantošanu.
  • Piesaistīt investīcijas transporta izglītības, pētniecisko un ražošanas projektu izstrādei un realizācijai.
  • Sadarboties ar radniecīgām institūcijām ārvalstīs Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanai.