Concepts of Roadside Infrastructure and Rest Areas LLIV-299

Projekta mērķi:

  • Izcelt galvenās problēmas un piedāvāt pārdomātu risinājumu efektīvi funkcionējošai ceļmalu infrastruktūrai kravas un pasažieru transportam.
  • Piedāvāt risinājumus ceļu, kravu un pasažieru drošības un ceļu apkārtējās vides aizsardzības jautājumos.

Projekta pamatideja:

  • Izstrādāt un pamatot ceļmalu stāvvietu un atpūtas vietu koncepcijas kā efektīvu metodi cilvēku un kravu drošai pārvietošanai
  • Izveidot stāvvietas un atpūtas vietas, kas ir ērtas un pieejamas visiem ceļu satiksmes dalībniekiem, neatkarīgi no vecuma, fiziskām spējām vai valodas piederības, kas ir projektētas ilglaicīgai ekspluatācijai pilnvērtīgā režīmā un ir viegli un efektīvi apkalpojamas

Kontakti

Kontakttālrunis:  +371 26493725
E-pasts:  olga@arhis.eu
Project coordinator: Olga Krumpane

Partneri

Latvian Transport Development and Education Association LaTDEA      Kaunas University of Technology      Latvian national road haulers Association LANA      Lithuanian National Freight Forwarders Association LINEKA

Darba grupas

Transporta kustības intensitātes izpēte

Mērķis – objektīvi izvērtēt esošo situāciju autostāvvietu un atpūtas vietu jomā uz izvēlētajām E trasēm pierobežas projektēšanas reģionā; noskaidrot reālo nepieciešamību pēc drošām un aizsargātām autostāvvietām un atpūtas vietām; noskaidrot galvenos tiešos un netiešos avotus, kas ietekmē ceļmalu infrastruktūru; iesniegt kompleksu kvalitatīvu un kvantitatīvu pētījumu par transporta kustību abu projektā iesaistīto valstu projektēšanas reģionā.

2. Darba paketes izstrādātie materiāli:

Atpūtas zonu koncepciju modelēšana un izvērtējums

Mērķis – izstrādāt un iesniegt integrētu, detalizētu stratēģisku salīdzinošo analīzi dažiem dažādas funkcionalitātes ceļmalu autostāvvietu un atpūtas vietu scenārijiem Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionā un iespējamo autostāvvietu un atpūtas vietu ierīkošanas efekta ietekmi uz transporta kustības kvalitāti, konkrētā reģiona sociāli ekonomisko aktivitāti, noturīgu apkārtējās vides un dabas resursu attīstību.

3. Darba paketes izstrādātie materiāli:

Izpildes stratēģijas izstrāde, ieskaitot metodiskos norādījumus dizainam un ekspluatācijai

Mērķis – izstrādāt stratēģisko un praktisko ierīkošanas plānu divu funkcionāli atšķirīgu veidu autostāvvietām un atpūtas vietām, kas vērstas tikai uz smagsvara kravas autovadītāju obligātās atpūtas vajadzību apmierināšanu, un multifunkcionālas autostāvvietas un atpūtas vietas, ieskaitot: a) komplekso projektu ar inovatīviem un videi draudzīgiem projekta risinājumiem izvēlētajam autostāvvietu un atpūtas zonu modelim, kas apmierina dažādas vajadzības (vienkārša autostāvvieta, informācijas centrs, servisa centrs u.tt.), b) rekomendācijas ekspluatācijai un apkalpošanai, rīcības plāns ieinteresētajām privātām un sabiedriskām personām, aktīvas pārvaldības programma u.tt.).

4. Darba paketes izstrādātie materiāli:

Satiksmes drošības uzlabojumu koncepcija Latvijas – Lietuvas pārrobežas zonā:

Jaunumi

7. jūnijā 2013.

Projekts “Ceļmalas infrastruktūras un atpūtas vietu koncepcija”

19. maijā 2013. gadā Latvijas transporta attīstības un izglītības asociācija sadarbībā ar Latvijas autopārvadātāju nacionālo asociāciju (LANA), Kauņas Tehnisko Universitāti (Lietuva) un Lietuvas nacionālo kravu pārvadātāju asociāciju LINEKA pabeidza īstenot projektu “Ceļmalas infrastruktūras un atpūtas vietu koncepcija” (“Concepts of roadside infrastructure and rest areas”) Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. ietvaros. Noslēguma semināri „„Drošas ceļmalas atpūtas vietas – oriģināla koncepcija un ieviešanas izaicinājums” tika organizēti Rīgā un Kauņā.

 

20. oktobrī 2012.

Road performance research

From 20.04.2012 till 20.10.2012 the project partnership carried out Road performance research activities. The research covered project roads and their roadside infrastructure inspection, study of roadside area socio-economical environment, traffic flow intensity, drivers’ opinion survey.

Road Performance research methodology

Questionnaire for Road-users opinion survey

Road Performance research report

18. aprīliī 2012.

Seminar-workshop “COMFORT AND SAFETY ON LATVIA-LITHUANIA CROSS-BORDER ROADS. 1st SESSION”

Organization of open seminar-workshop “COMFORT AND SAFETY ON LATVIA-LITHUANIA CROSS-BORDER ROADS. 1st SESSION” in Latvia (Riga) and Lithuania (Kaunas)on aimed to inform the project stakeholders and general public about project objectives and expected results, about activities on transportation performance research and analysis.

Workshop agendas:

Presentations from Riga & Kaunas workshops